Stroperij

Stroperij heeft een grote negatieve impact op de visstand en de visserij. Als in een water zwaar gestroopt wordt kan er zoveel vis verdwijnen dat bepaalde vissoorten niet meer in staat zijn zich voldoende voort te planten. Sportvissers vangen geen vis meer en het natuurlijk evenwicht is voorgoed verstoord. 

De stropers vangen zonder moreel bezwaar alles wat ze te pakken kunnen krijgen. De gevangen vis verdwijnt richting de illegale handel. Is een meer of water leeg, dan stappen ze over naar een ander water.
De stroperij-activiteiten spelen zich vooral in de nacht af. Mede daardoor is het lastig stropers te pakken.

Toch kunt u overdag de symptonen wel zien. Vaak treffen vissers illegale fuiken en netten aan. Een teken dat er gestroopt wordt. Deze netten en fuiken zijn niet te verwarren met de fuiken van de Friese beroepsvissers die middels vlaggen duidelijk laten zien waar hun fuiken staan.

Zwartvisserij is ook een niet te onderschatten vorm van illegale visserij. Sportvissers die lid zijn van een vereniging betalen mee aan verstandig visstandbeheer. Daarmee zorgen zij er voor dat de visstand in de gaten wordt gehouden en dat er ingegrepen wordt voordat het mis gaat. Ook houden zij zich aan de vergunningregels. Regels, die niet voor niets zijn ingevoerd. Zwartvissers betalen niets en houden zich vaak niet aan de regels. Soms is dit uit onwetendheid, vaak is dit doelbewust.
Stroperij en zwartvissen heeft de aandacht in Fryslân. De sportvisserij werkt nauw samen met de politie in Fryslân. Via verschillende projecten wordt speciale aandacht gegeven aan de visserij. Vanuit de Toezichtskringen, een samenwerking van politie en andere partijen met vooral aandacht voor de natuur- en milieuwethandhaving, worden gerichte acties opgezet tegen stroperij en zwartvisserij. Bij de aanpak van stroperij en zwartvisserij is het belangrijk dat sportvissers en recreanten misstanden melden bij de correcte instanties.

Helaas worden we in Fryslan regelmatig geconfronteerd met visstroperij. Sportvisserij Fryslân vindt het belangrijk dat sportvissers de weg weten om de stroperij zodanig te melden dat ook direct actie kan worden genomen.<br><br>Daarbij verzoeken wij een ieder nadrukkelijk om de illegale vistuigen, zoals fuiken en/of staand want die worden aangetroffen in het water te laten staan.<br><br>De Politie Noord-Nederland vindt het belangrijk om adequaat te kunnen optreden. <br>Daarom is er een rechtstreeks telefoonnummer voor de visstroperij meldingen:<br><br>Politie Noord-Nederland, de heer B.M. de Bruin, 06-15047722.<br><br>Uiteraard kunt u ook overdag meldingen van stroperij doorgeven aan het bureau van Sportvisserij Fryslân in Grou; 0566-624455. <br>Indien u daarvan gebruik maakt worden meldingen direct doorgegeven aan de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van Sportvisserij Fryslan.<br>