Onderstaand het voorstel Bijvangstenregeling voorgelegd aan de leden op de ALV mei 2019.

Het voorstel is unaniem aangenomen.                                  

Voorstel bijvangstenregeling 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Opgesteld voor:Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Fryslân
Opgesteld namens:Algemeen Bestuur Sportvisserij Fryslân
Opgesteld door:Kantoor
Onderwerp:Bijvangstenregeling 2019-2020 2020-2021 2021-2022KRW visstand onderzoek 2018,
In 2018 is er door het Wetterskip weer een KRW visstand onderzoek gedaan. Aan de hand van gegevens ontvangen vanuit het Wetterskip is er, in samenwerking met Sportvisserij Nederland, een advies quotum bijvangstenregeling opgesteld. Hieronder is de samenvatting van het advies quotum vanuit Sportvisserij Nederland weergegeven,
-De totale biomassa (kg/ha) vis in de Friese Boezem de afgelopen twintig jaar vrij stabiel is gebleven en dat 2018 vanuit de visstandbemonstering de hoogste biomassa van alle bemonsteringen laat zien
-In 2018 is het bestand aan snoekbaars bijna verdubbeld ten opzichte van 2015. Ook is het aandeel snoekbaars kleiner dan 40 cm de afgelopen 20 jaar niet zo groot geweest als in 2018
-In seizoen 2018-2019 hebben de beroepsvissers – ondanks de daarvoor ingevoerde maximummaat van 70 cm en de afschaffing van de bijvangstregeling voor de dobbervisserij – een verdubbeling van de snoekbaarsvangst gerealiseerd
-Het quotum van 10 ton per jaar de afgelopen drie jaar voor respectievelijk 67, 44 en 80% is vol gevist
Al met al geven de cijfers van 2018 vanuit de bemonsteringen en vanuit de beroepsvissers een positiever beeld van de snoekbaarsstand in Friese Boezem dan voorgaande jaren. De afgelopen twee jaar zijn goede groeiseizoenen geweest. Dit is ook terug te zien in de vangsten van de beroepsvissers. Wanneer er bij de volgende KRW-bemonstering wederom een stijging zichtbaar is, zou men kunnen overwegen om het quotum te verhogen.

Voorstel bijvangsten regeling,
Het bestuur van Sportvisserij Fryslân stelt voor de bijvangstenregeling met een aantal aanpassingen te continueren en de ALV de volgende besluiten voor te leggen:
•Het huidige quotum van 10 ton te behouden zoals voorgesteld door Sportvisserij Nederland
•Het quotum bijvangstenregeling vast te stellen voor drie jaar
•Het seizoen gelijk te laten starten met het seizoen van de sportvissers (laatste zaterdag van mei)
•De overige voorwaarden van de bijvangstenregeling zonder verandering te continueren

Terugblik bijvangstenregeling seizoen 2018/2019,


Algemene indruk
Gedurende het seizoen van de bijvangstenregeling 2018/2019 hebben 11 Friese vissers deelgenomen en is een quotum van 10.000 kg verdeeld. Sinds het seizoen 2016/2017 vormt de dobbervisserij geen onderdeel meer van de bijvangstenregeling en moesten alle gevangen snoekbaarzen aan de dobber weer worden teruggezet in hetzelfde water. Er zijn afgelopen seizoen geen meldingen ontvangen van beroepsvissers die met dobbers gevist hebben, ook sportvissers hebben geen meldingen gedaan van visserij met dobbers.

Vangsten
Er was in het seizoen een quotum van 10.000 verdeeld over de deelnemende vissers. Gemiddeld kwam dit neer op 0,71 kg/ha. Totaal is er door de deelnemende vissers 8118 kg aangemeld. Dit komt overeen met 81% van het totaalquotum. Dit is een significante verhoging van het gevangen percentage in kg t.o.v. het voorgaande seizoen, van 44% naar 81%.

Dit seizoen heeft 1 visser zijn quotum vol-gevist en een visser heeft zijn quotum bijna vol gevist. Daarnaast waren er ook nog 2 vissers boven de 90% en 2 vissers boven de 80 %. Dit geeft weer dat er in dit seizoen veel vis gevangen is. De beroepsvissers krijgen een bericht wanneer respectievelijk 70, 90 en 100 procent van het quotum gevangen is. De meeste snoekbaarzen wat betreft aantallen zijn gevangen in de eerste lengteklasse, gevolgd door de tweede en derde lengteklasse.

Controles
Gedurende de uitgevoerde controles zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Er zijn 97 controles uitgevoerd tijdens het afgelopen seizoen (01-06 t/m 31-12). Dit is gemiddeld ca. 7 controles per beroepsvisser. Er is dus voldaan aan de afgesproken controle intensiteit. Onderstaande geanonimiseerde tabel geeft weer hoeveel dat per visser zijn geweest.

Een aantal vissers heeft een hoger aantal controles gehad dan anderen. De controles zijn verdeeld op basis van risico en ervaringen. Een aspect welke meegewogen heeft in de verdeling van het aantal controles is de hoogte van het quotum. Sommige vissers hebben een erg laag quotum en vissen maar kort. Het is dan zinloos om in die korte periode zo intensief te controleren dat het aantal van 7 wordt gehaald.Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.