In Friesland wordt gevist door zowel sport- als beroepsvissers. Deze pagina is bedoeld om openheid te geven over de visserij in Friesland en daarmee eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

Het werkgebied van de VBC Friese Boezem betreft alle binnenwateren in de provincie Fryslân waar Sportvisserij Fryslan en de Friese Bond van Binnenvissers visrechten huren, met uitzondering van het Friese deel van het Lauwersmeer. Dit omvat alle wateren die behoren tot de Friese boezem met een totaal wateroppervlak van ongeveer 14.000 hectare, voor zover deze vallen binnen de provinciegrens van Fryslân. Deze bestaat uit meren en plassen, kanalen, laagveenmoerassen, beken, vaarten, boezemsloten en stedelijk water, voor zover in open verbinding staand met elkaar. De Friese boezem wordt gedefinieerd als waar het streefpeil -0,52 NAP is.

Visrechtensituatie

In de Friese Boezem zijn de visrechten gesplitst verhuurd: de Friese Bond van Binnenvissers huurt het visrecht op de aal en Sportvisserij Fryslân huurt de visrechten op de schubvis (alle vis m.u.v. aal/paling). De twaalf beroepsvissers vissen op basis van een schriftelijke toestemming van de Friese Bond van Binnenvissers.

Visstandbeheercommissie (VBC) Friese Boezem

De VBC Friese Boezem is een commissie die is ingesteld om de belangen van alle betrokken partijen op elkaar af te stemmen. Sportvisserij Fryslan en de Friese Bond van Binnenvissers werken hier al lange tijd constructief samen met de Provincie Fryslan, Wetterskip Fryslan, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten aan een goede visstand en duurzame visserij. De verschillende natuur- en terrein-beherende partijen houden zich steeds meer bezig met het habitat van de vis en de verschillende vissoorten. Tevens is er een toenemend bewustzijn in het belang van natuurwaarden en liggen er verschillende verplichtingen vanuit de (Europese) Kaderrichtlijn Water (KRW). De VBC is geen rechtspersoon, maar fungeert als overlegplatform en samenwerkingsverband op basis van de in een convenant vastgelegde doelstellingen en werkwijze.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.